معرفی بعضی از عیوب متداول شیشه های خودرو

در این پست مروری بر عناوین بعضی از عیوب ظاهری و فرآیندی شیشه های صنعت خودرو انجام می دهیم؛ که انشاءالله در یک فرصت مناسب دلایل و روشهای جلوگیری از بروز این عیوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

Abrasion : ساییدگی عامل اصلی بروز خط و خراش بوده که عمدتاً در اثر کشیده شدن جامهای شیشه بر روی هم یا بر روی اجسام دیگر بوجود می آید. این عیب شاید متداولترین عدم انطباق کیفی در عیوب ظاهری شیشه بوده که احتمال وقوع آن در محیط تولیدکننده شیشه یا خودروساز وجود دارد.

Bruise : ترک های ایجاد شده در شیشه بواسطه ضربه

Blister & bubble : حباب های هوا یا گاز که در شیشه محبوس شده اند. همچنین در لمینیت ها گازهائی که داخل طلق و بین دو محبوس می شوند را حباب میان لایه می گویند.

Sugary Cut : زبری غیر ضروری لبه شیشه تخت که در اثر برش نامناسب حاصل می شود. 

Cloudy : ابر یا هاله حاصل از کوره اثر هاله مانندی که بر روی قسمتهای مختلف شیشه نشکن و عمدتاً بر اثر مشکل دمائی در کوره ایجاد می شود و شیشه در آن قسمت کدر یا شیری رنگ می گردد .

Cord : غیر یکنواختی در شیشه بواسطه ضریب شکستهای متفاوت (تغییر ساختار در نقاط مختلف شیشه)

Red Edge : وجود تعداد زیادی سوراخ ریز می باشد که در صورتیکه لبه های شیشه پرداخت شود بدلیل همین عیب زبر و ناصاف خواهند بود.

Irising-Stain: عیب ظاهری بشکل لکه رنگی که در سطح شیشه های جام انبار شده بوجود می آید که ناشی از مخلوط شدن رنگینه های روی شیشه بواسطه رطوبت هوا می باشد. اگر شیشه را محیط اسیدی آنیل شده و بطور مناسبی شستشو شود و یا ورقه های شیشه با کاغذ جدا شود چنین عیبی بوجود نخواهد آمد.

Knot : تغییر در ضریب شکست شیشه بدلیل وجود ذرات متفاوت با جنس شیشه

Nib : عیبی در یکی از گوشه های شیشه بشکل برآمدگی که در موقع برش بوجود آمده است.

Mark-Ring Mark Mould: رد قالب بر اثر تماس شیشه با قالب گرم به هنگام عملیات حرارتی و یا در اثر ناصاف بودن سطح قالب ایجاد می شود  و علت آن فرو رفتن قالب در شیشه می باشد.

Mark Rack: عیب سطحی در شیشه که بواسطه حرکت غلطکها و رد آنها بوجود می آید.

Block Rake : لکه های زنجیره ای شکل در سطح شیشه

Ream : عیبی در شیشه جام بوده که بواسطه وجود لایه یا لایه های نامتجانس در داخل شیشه ایجاد می شود و در صورتی که از لبه شیشه به آن نگاه شود بصورت یک سری خطوط موازی دیده می شوند و ظاهر آنها مثل یک سری ورق کاغذ است که روی هم انباشته شده اند.

Scab : باقی ماندن گلوله ای از سولفات سدیم در سطح شیشه بوده که به عنوان Whitswash نیز شناخته می شود.

 Scum Scumming : مواد اولیه ذوب نشده که در سطح شیشه مذاب در تانک کوره و ذوب شیشه شناور می شود.

Seed : عیبی است که بصورت ذرات کوچک هوا در شیشه ظاهر می شود. در صورتی که نزدیک سطح شیشه باشند و آن را پولیش نمایند این حبابها باز شده و بنام Broken Seed  شناخته می شوند.

Stone : ذوب نشده های مواد اولیه و یا ذوب نشده های ناشی از آجرهای نسوز کوره که در شیشه نهایی نمایان هستند.

Striae : عیبی در شیشه که بشکل نخ خیلی نازک است و بنام Vein نیز گفته می شود.

 Shrinkage crackes: ترک های انقباضی یا درز به ترکهای سطحی کوچک که به علل مختلف از قبیل اختلاف دمای محیط با شیشه، تماس شیشه با اشیاء سرد، ضربه، عدم جابجائی مناسب و لبه گیری ایجاد می شود.

لازم به ذکر است در استاندارد ملی ایران ۷۰۹ عیوب ظاهری شیشه ومعیار پذیرش آن به تفکیک ارائه شده است.

شیشه اتومبیل نعمتی

رفتن به نوارابزار